“03 – الحصان و السلحفاة” من Èíä ÓØæÑ ÇáÍßÇíÇÊ بواسطة ÇáÌãÚíÉ ÇáÎíÑíÉ ááãÓÇÚÏÉ Úáì ÇáÒæÇÌ æÇáÑÚÇíÉ ÇáÃÓÑíÉ ÈÇáãäØÞÉ ÇáÔÑÞíÉ ( æÆÇã ). مسار 3. نوع: Dance.