“01 – من بطن أمه للقبر” من Èíä ÓØæÑ ÇáÍßÇíÇÊ بواسطة ÇáÌãÚíÉ ÇáÎíÑíÉ ááãÓÇÚÏÉ Úáì ÇáÒæÇÌ æÇáÑÚÇíÉ ÇáÃÓÑíÉ ÈÇáãäØÞÉ ÇáÔÑÞíÉ ( æÆÇã ). مسار 1. نوع: Dance.